Manifestazione d'interesse per l'individuazione di strutture rivolte a donne vittime di violenza